รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี 2561-2562

พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากการบุกรุกแผ้วถางป่า เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนพลังงานที่มีความต้องการพื้นที่ ขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันการบุกรุกพื้นที่ป่าพบกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ส่งผลกระทบก่อให้เกิด ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอย่างมากมาย จากสาเหตุดังกล่าวกรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการ จัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน โดยจำกข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่าพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวน 102,488,320.19 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.68 ของพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้กรมป่าไม้ ถือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในกำรจัดทำข้อมูล สภาพพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน ทุกด้าน ดังนั้นกำรจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ การประเมินผล และตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ป่าม้ จึงนับเป็นภำรกิจที่มีความสำคัญสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้และหน่วยงานอื่น ๆ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักจัดการที่่ดินป่าไม้
* อีเมลผู้ติดต่อ flmgt_rfd@hotmail.com
* วัตถุประสงค์ แผนปฏิรูปประเทศ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • PDF
  • Shapefile
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://drive.google.com/file/d/1oO3G5kO6BtMTm_OkVVUvURd6wj3DWJ4f/view
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 พฤศจิกายน 2565
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:4,000
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1 พฤศจิกายน 2565
สร้างโดย Gravatar สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
สร้างในระบบเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565