รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี 2563

ข้อมูลพื้นที่ประเทศไทยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้สำหรับการคำนวณร้อยละพื้นที่ป่าไม้รายจังหวัด เท่ากับ 517,645.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 323,528,699.65 ไร่ อ้างอิงจากสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2563 ในการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ครั้งนี้ ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Sentinel-2 ระบบบันทึกภาพ MSI ความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร บันทึกภาพ ปี พ.ศ. 2563 เป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยมีข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย และใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ระบบบันทึกภาพ OLI ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร บันทึกภาพ ปี พ.ศ. 2563 สำหรับสนับสนุนกำรปฏิบัติงาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักจัดการที่่ดินป่าไม้
* อีเมลผู้ติดต่อ flmgt_rfd@hotmail.com
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • PDF
  • Shapefile
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://drive.google.com/drive/folders/1Mh3llEVlVtFxCQvjl6rQj3B1LTRePWX4
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 ตุลาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 ตุลาคม 2565
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 31 ตุลาคม 2565
สร้างโดย Gravatar สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
สร้างในระบบเมื่อ 31 ตุลาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 ตุลาคม 2565