Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
สำนัก/กอง text

หน่วยงานภายในกรมป่าไม้ ทั้ง ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค

ข้าราชการ numeric

หน่วย เป็น คน

ลูกจ้างประจำ numeric

หน่วย เป็น คน

พนักงานราชการ numeric

หน่วย เป็น คน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง 12 กรกฎาคม 3108
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 กรกฎาคม 3108
สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2565