Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
สำนัก/กอง text
ข้าราชการ text
ลูกจ้างประจำ numeric
พนักงานราชการ text
รวม text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ text/csv
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง 12 กรกฎาคม 3108
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 กรกฎาคม 3108
สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2565