พบ 46 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ภายใต้โดเมน forest.go.th 48 recent views

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ภายใต้โดเมน forest.go.th รายวัน จัดเก็บข้อมูลโดยใช้บริการ Google Analytics
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 กรกฎาคม 2565
 • รายชื่อผู้บริหารกรมป่าไม้ ( ไทย/อังกฤษ ) 57 recent views

  รายชื่อผู้บริหารกรมป่าไม้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  สำนักบริหารกลาง 5 กรกฎาคม 2565
 • สื่อประชาสัมพันธ์ 22 recent views

  คลิปวีดีโอองค์ความรู้ และนันทนาการ
  สำนักบริหารกลาง 5 กรกฎาคม 2565
 • เกร็ดความรู้ 15 recent views

  องค์ความรู้ ในรูปแบบของ infographic
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 • สื่อวีดิทัศน์ 32 recent views

  สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ในรูปแบบวิดีทัศน์ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ YouTube Facebook
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 • คลังความรู้ 40 recent views

  องค์ความรู้ด้านต่างๆ 1.ไม้เศรษฐกิจ 2.การปรับปรุงพันธุ์และการปลูกสร้างสวนป่า 3.แมลงและจุลชีววิทยา 4.ผลผลิตป่าไม้ 5.อุตสาหกรรมป่าไม้ 6.พลังงานจากไม้ 7.เศรษฐกิจป่าไม้...
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • จัดซื้อจัดจ้าง 15 recent views

  จัดซื้อจัดจ้างกรมป่าไม้ จัดซื้อจัดจ้างสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ราคากลางในระบบ e-GP ผู้ชนะการเสนอราคา
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 17 recent views

  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2560-2579 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • ภารกิจหน้าที่ 39 recent views

  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีภารกิจหน้าที่ ดังนี้ 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านป่าไม้ และความหลากหลายทางขีวภาพแบบบูรณาการ 2. พัฒนาศักยภาพผลการวิจัยด้านป่าไม้...
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • ข้อมูลผู้บริหาร 32 recent views

  ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • โครงสร้างองค์กร 29 recent views

  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้มีการแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามอำนาจการบริหาร โดยมีหน่วยงานที่ตั้งส่วนกลาง และหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ส่วนภูมิภาค
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 17 กุมภาพันธ์ 2565
 • ชุดข้อมูลการขอใช้เครื่องพล็อตเตอร์ศูนย์สารสนเทศ 28 recent views

  ศทส. ให้บริการพิมพ์แผ่นภาพขนาดใหญ่ A0 - A4 โดยผ่านแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องพล็อตเตอร์ศูนย์สารสนเทศ ส่วนระบบสารสนทเทศและภูมิสารสนเทศ รับผิดชอบ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กุมภาพันธ์ 2565
 • รายชื่อผู้ขอสร้างเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ forest.go.th 62 recent views

  แฟ้มข้อมูลรายชื่อผู้ขอสร้างเว็บไซต์ภายใต้โดเมน www.forest.go.th
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กุมภาพันธ์ 2565
 • รายชื่อผู้ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร 72 recent views

  เป็บการเก็บแบบฟอร์มการขอใช้งาน Username ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร gis.forest.go.th โดยแยกเป็นการเก็บ 2 ลักษณะ 1. เก็บแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ ผู้รับผิดชอบคุณจิราภรณ์...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กุมภาพันธ์ 2565
 • รายชื่อผู้ขอใช้ E-mail address ของกรมป่าไม้ 72 recent views

  ศทส. ปม. มีหน้าที่ให้บริการเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ในการเปิดใช้งาน Email Address ในนามของกรมป่าไม้ โดยศทส. ได้เป็นผู้ดูแลระบบ Mail.go.th ในส่วนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กุมภาพันธ์ 2565
 • ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบ MODIS 158 recent views

  ข้อมูลจัดความร้อนจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 27 มกราคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).