• พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น 178 total views 9 recent views

    ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการคำนวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งคิดจากจำนวนกล้าไม้ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน และแจกจ่ายในปีนั้นๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปลูกภายในปีเดียวกันกับที่แจกจ่ายกล้าไม้...
    สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 10 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).