• ข้อมูลการนำเข้าไม้และของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร 19 total views 8 recent views

  ข้อมูลการนำเข้าไม้และของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 21 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (eTree/SD+) 25 total views 15 recent views

  ระบบจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (eTree/SD+)
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 21 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลตลาดไม้ 21 total views 8 recent views

  เป็นข้อมูลจากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดไม้ในแต่ละท้องที่ ซึ่งราคาไม้มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดความโต อายุและคุณภาพเนื้อไม้
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 18 มิถุนายน 2567
 • ป่านันทนาการ 30 แห่ง ในประเทศไทย 59 total views 18 recent views

  ป่านันทนาการ หมายความว่า พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อธิบดีประกาศกำหนดเป็นแห่ง ๆ ไป เพื่อให้บริการหรือให้ความสะดวกแก่ประะชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามระเบียบกรมป่าไม้...
  สำนักจัดการป่านันทนาการ 11 มีนาคม 2567
 • จำนวนผู้ขอรับกล้าไม้ 78 total views 9 recent views

  ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการคำนวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งคิดจากจำนวนกล้าไม้ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน และแจกจ่ายในปีนั้นๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปลูกภายในปีเดียวกันกับที่แจกจ่ายกล้าไม้...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 11 มกราคม 2567
 • จำนวนกล้าไม้ที่แจกจ่าย 69 total views 12 recent views

  ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการคำนวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งคิดจากจำนวนกล้าไม้ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน และแจกจ่ายในปีนั้นๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปลูกภายในปีเดียวกันกับที่แจกจ่ายกล้าไม้...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 11 มกราคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).