• ข้อมูลตลาดไม้ 14 total views 7 recent views

  เป็นข้อมูลจากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดไม้ในแต่ละท้องที่ ซึ่งราคาไม้มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดความโต อายุและคุณภาพเนื้อไม้
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 14 พฤษภาคม 2567
 • ระบบจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (eTree/SD+) 15 total views 6 recent views

  ระบบจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (eTree/SD+)
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 13 พฤษภาคม 2567
 • ข้อมูลการนำเข้าไม้และของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร 11 total views 5 recent views

  ข้อมูลการนำเข้าไม้และของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 13 พฤษภาคม 2567
 • ข้อมูลการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออก... 21 total views 7 recent views

  ข้อมูลการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 13 พฤษภาคม 2567
 • ป่านันทนาการ 30 แห่ง ในประเทศไทย 49 total views 17 recent views

  ป่านันทนาการ หมายความว่า พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อธิบดีประกาศกำหนดเป็นแห่ง ๆ ไป เพื่อให้บริการหรือให้ความสะดวกแก่ประะชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามระเบียบกรมป่าไม้...
  สำนักจัดการป่านันทนาการ 11 มีนาคม 2567
 • จำนวนผู้ขอรับกล้าไม้ 72 total views 10 recent views

  ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการคำนวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งคิดจากจำนวนกล้าไม้ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน และแจกจ่ายในปีนั้นๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปลูกภายในปีเดียวกันกับที่แจกจ่ายกล้าไม้...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 11 มกราคม 2567
 • จำนวนกล้าไม้ที่แจกจ่าย 60 total views 7 recent views

  ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการคำนวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งคิดจากจำนวนกล้าไม้ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน และแจกจ่ายในปีนั้นๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปลูกภายในปีเดียวกันกับที่แจกจ่ายกล้าไม้...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 11 มกราคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).