• ต้นไม้ในแปลงสวนป่าที่ขึ้นทะเบียน 129 total views 17 recent views

    จำนวนต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสวนป่าในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน (ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลตามรายไตรมาส)
    สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 26 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).