• การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า 87 total views 7 recent views

    การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ได้แก่ เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน การชลประทาน การไฟฟ้า การเหมืองแร่ ทางศาสนา การขุดดินทราย...
    กองการอนุญาต 14 มิถุนายน 2567
  • การอนุญาตตาม พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ 49 total views 6 recent views

    การอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545
    กองการอนุญาต 14 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).