• สถิติคดีพบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 7 total views 7 recent views

  สถิติคดีพบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตค 65 ถึง 30 กย 66)
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 4 เมษายน 2567
 • การเกิดไฟไหม้ป่า 113 total views 16 recent views

  เป็นข้อมูล การเกิดไฟไหม้ป่า ในเขตป่า ที่กรมป่าไม้ได้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 29 มีนาคม 2567
 • พิกัดที่เกิดเหตุพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 20 total views 9 recent views

  สำหรับ สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 27 กุมภาพันธ์ 2567
 • จุดบุกรุกพื้นที่ป่า 491 total views 24 recent views

  แสดงจุดบุกรุกพื้นที่ป่าด้วยระบบพิทักษ์ไพร (ระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ )
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 27 กุมภาพันธ์ 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).