• ชุดข้อมูลการขอใช้เครื่องพล็อตเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1353 total views 29 recent views

    ศทส. ให้บริการพิมพ์แผ่นภาพขนาดใหญ่ A0 - A4 โดยผ่านแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องพล็อตเตอร์ศูนย์สารสนเทศ ส่วนระบบสารสนทเทศและภูมิสารสนเทศ รับผิดชอบ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 พฤษภาคม 2567
  • ป่าสงวนแห่งชาติ 3935 total views 189 recent views

    ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ คือ ป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507...
    สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 12 มกราคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).