• การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 117 total views 4 recent views

    แสดงผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน
    กลุ่มงานจริยธรรม 20 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).