• รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 209 total views 41 recent views

    การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 ตุลาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).