• แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 934 total views 21 recent views

    สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2560-2579 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
    สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 3 เมษายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).