• ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบ MODIS 10439 total views 206 recent views

  ระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 17 พฤษภาคม 2567
 • ข้อมูลตลาดไม้ 5 total views 5 recent views

  เป็นข้อมูลจากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดไม้ในแต่ละท้องที่ ซึ่งราคาไม้มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดความโต อายุและคุณภาพเนื้อไม้
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 14 พฤษภาคม 2567
 • ระบบจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (eTree/SD+) 7 total views 7 recent views

  ระบบจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (eTree/SD+)
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 13 พฤษภาคม 2567
 • ข้อมูลการนำเข้าไม้และของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร 6 total views 6 recent views

  ข้อมูลการนำเข้าไม้และของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 13 พฤษภาคม 2567
 • ข้อมูลการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออก... 7 total views 7 recent views

  ข้อมูลการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 13 พฤษภาคม 2567
 • พื้นที่ป่าไม้ 1143 total views 113 recent views

  พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย โดยมีข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2516 – 2565 และการเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ป่าของประเทศ ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564...
  สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 22 กุมภาพันธ์ 2567
 • จำนวนผู้ขอรับกล้าไม้ 59 total views 4 recent views

  ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการคำนวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งคิดจากจำนวนกล้าไม้ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน และแจกจ่ายในปีนั้นๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปลูกภายในปีเดียวกันกับที่แจกจ่ายกล้าไม้...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 11 มกราคม 2567
 • จำนวนกล้าไม้ที่แจกจ่าย 48 total views 5 recent views

  ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการคำนวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งคิดจากจำนวนกล้าไม้ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน และแจกจ่ายในปีนั้นๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปลูกภายในปีเดียวกันกับที่แจกจ่ายกล้าไม้...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 11 มกราคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).