พบ 7 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: PDF

กรองผลลัพธ์
 • รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2565 2 recent views

  กรมป่าไม้สังกัดกระทรวงทรพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มดําเนินการจัดทําข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไมของ ประเทศไทย มาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2516...
  สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 21 มีนาคม 2566
 • รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี 2560 -2561 6 recent views

  กรมป่าไม้ได้มีการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ทราบถึงสถานการณ์การเพิ่มขึ้นและลดลงของพื้นที่ป่าไม้...
  สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 20 มีนาคม 2566
 • รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 recent views

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส่วนผลิตกลัาไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ประกอบด้วย - แผน/ผล การเพาะชำกล้าไม้ - ชนิดกล้าไม้ 10 อันดับ ที่แจกจ่ายมากที่สุด -...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 14 กุมภาพันธ์ 2566
 • รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี 2561-2562 2 recent views

  พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากการบุกรุกแผ้วถางป่า เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร...
  สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 2 พฤศจิกายน 2565
 • รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี 2563 1 recent views

  ข้อมูลพื้นที่ประเทศไทยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้สำหรับการคำนวณร้อยละพื้นที่ป่าไม้รายจังหวัด เท่ากับ 517,645.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 323,528,699.65 ไร่...
  สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 31 ตุลาคม 2565
 • รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี 2564 71 recent views

  ประเทศไทยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2563 โดยประเทศไทยมีพื้นที่เท่ากับ 323,528,699.65 ไร่ สำหรับการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ใช้...
  สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 31 ตุลาคม 2565
 • Report-2022 17 recent views

  รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 3
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 18 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).