รายชื่อผู้ขอใช้ E-mail address ของกรมป่าไม้

ศทส. ปม. มีหน้าที่ให้บริการเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ในการเปิดใช้งาน Email Address ในนามของกรมป่าไม้ โดยศทส. ได้เป็นผู้ดูแลระบบ Mail.go.th ในส่วนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศทส. ปม. รับผิดชอบ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด
* อีเมลผู้ติดต่อ prapanpong.ko@forest.go.th
* วัตถุประสงค์
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • มติคณะรัฐมนตรี
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามที่มีหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่ทราบ
* แหล่งที่มา จัดเก็บเป็นแฟ้มกระดาษ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
แฟ้มกระดาษ
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 กันยายน 2561
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565