รายชื่อผู้ขอสร้างเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ forest.go.th

แฟ้มข้อมูลรายชื่อผู้ขอสร้างเว็บไซต์ภายใต้โดเมน www.forest.go.th

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด
* อีเมลผู้ติดต่อ prapanpong.ko@forest.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามที่มีหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา จัดเก็บเป็นแฟ้มกระดาษ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
แฟ้มกระดาษ
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สร้างในระบบเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565