รายชื่อผู้ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร

เป็บการเก็บแบบฟอร์มการขอใช้งาน Username ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร gis.forest.go.th โดยแยกเป็นการเก็บ 2 ลักษณะ 1. เก็บแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ ผู้รับผิดชอบคุณจิราภรณ์ และคุณสายธาร ศทส. 2. รายชื่อผู้ใช้งานจะเก็บในระบบฐานข้อมูลของระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด
* อีเมลผู้ติดต่อ prapanpong.ko@forest.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามที่มีหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่ทราบ
* แหล่งที่มา จัดเก็บเป็นแฟ้มกระดาษ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • อื่นๆ
แฟ้มกระดาษ
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลถึง ศทส. ปม.
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ส่วน/ฝ่ายงาน
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 3 มกราคม 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565