ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

 1. ข้อมูลพรรณพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน ภูมิปัญญา ประกอบด้วย
 2. อนุกรมวิธาน รูปแบบ ระบบฐานข้อมูล (Database system)
 3. ข้อมูลสถานะตามบัญชี Cites/ตามสถานภาพกฎหมาย รูปแบบ ระบบฐานข้อมูล (Database system)
 4. รูปภาพพรรณพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน
 5. การแสดงข้อมูลในแผนที่

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
* อีเมลผู้ติดต่อ biodiversitydivision.forest@gmail.com
* วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนปฏิรูปประเทศ
 • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
 • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา http://biodiversity.forest.go.th/
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • Image
 • Text
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล 1. บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลฟรี 2. บุคคลากรภายในต้องสมัครลงทะเบียน
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล สัตว์และพันธุ์พืช
URL http://biodiversity.forest.go.th/
ภาษาที่ใช้
 • ไทย
 • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 10 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 9 สิงหาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 มกราคม 2566