You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

คลังความรู้

องค์ความรู้ด้านต่างๆ 1.ไม้เศรษฐกิจ 2.การปรับปรุงพันธุ์และการปลูกสร้างสวนป่า 3.แมลงและจุลชีววิทยา 4.ผลผลิตป่าไม้ 5.อุตสาหกรรมป่าไม้ 6.พลังงานจากไม้ 7.เศรษฐกิจป่าไม้ 8.ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ รวมไปถึง นานาสาระ รายงานประจำปี และคู่มือต่างๆ

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
คลังความรู้
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวอุษารัตน์ เทียนไชย
* อีเมลผู้ติดต่อ datacenter2559@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า แก่ บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ รวมไปถึง ประชาชน ที่มีความสนใจ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา http://forprod.forest.go.th/forprod/forprod2017/Knowledgebase/default.php
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Image
  • Text
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL http://forprod.forest.go.th/forprod/forprod2017/Knowledgebase/default.php
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
สร้างในระบบเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565