You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมป่าไม้

ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมป่าไม้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมป่าไม้
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้
* อีเมลผู้ติดต่อ rfdpersonnel@gmail.com
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 12 กรกฎาคม 3108
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 กรกฎาคม 3108
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2565