You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

สื่อประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอองค์ความรู้ และนันทนาการ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมป่าไม้
* อีเมลผู้ติดต่อ prforest@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมป่าไม้
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Video
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://www.youtube.com/channel/UCxS8IQZapLeUZCuZcCkhpsg
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 4 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 กรกฎาคม 2565