You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับป่าไม้

สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านป่าไม้ เกี่ยวกับองค์ความรู้ และนันทนาการ ผ่านช่องทางสื่อวีดีทัศน์ ...

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
สื่อวีดีทัศน์
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมป่าไม้
* อีเมลผู้ติดต่อ prforest@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมจากสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ของกรมป่าไม้
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Video
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://www.youtube.com/channel/UCxS8IQZapLeUZCuZcCkhpsg
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar สำนักบริหารกลาง
สร้างในระบบเมื่อ 4 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มกราคม 2567