• รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 84 total views 10 recent views

    การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 ตุลาคม 2566