พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร

กรองผลลัพธ์
  • รายชื่อผู้ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร 72 recent views

    เป็บการเก็บแบบฟอร์มการขอใช้งาน Username ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร gis.forest.go.th โดยแยกเป็นการเก็บ 2 ลักษณะ 1. เก็บแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ ผู้รับผิดชอบคุณจิราภรณ์...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กุมภาพันธ์ 2565