พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: เครื่องพิมพ์A0

กรองผลลัพธ์
  • ชุดข้อมูลการขอใช้เครื่องพล็อตเตอร์ศูนย์สารสนเทศ 28 recent views

    ศทส. ให้บริการพิมพ์แผ่นภาพขนาดใหญ่ A0 - A4 โดยผ่านแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องพล็อตเตอร์ศูนย์สารสนเทศ ส่วนระบบสารสนทเทศและภูมิสารสนเทศ รับผิดชอบ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กุมภาพันธ์ 2565