• เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสวนป่า 214 total views 11 recent views

  การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นการขึ้นทะเบียนด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการทำไม้ที่ปลูก เช่น การตัดโค่น...
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 25 ตุลาคม 2566
 • ต้นไม้ในแปลงสวนป่าที่ขึ้นทะเบียน 63 total views 7 recent views

  จำนวนต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสวนป่าในแต่ละพื้นที่
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 25 ตุลาคม 2566
 • เนื้อที่สวนป่าที่ขึ้นทะเบียน 66 total views 7 recent views

  จำนวนเนื้อที่ของเกษตรการีท่ได้ขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลนืในแต่ละพื้นที่
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 25 ตุลาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).