เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสวนป่า

การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นการขึ้นทะเบียนด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการทำไม้ที่ปลูก เช่น การตัดโค่น การแปรรูป การค้าไม้ และการนำไม้เคลื่อนที่ไปยังสถารที่ต่าง ๆ ทั้งยังสามารถ เก็บหา ค้า มีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าจากสวนป่าของตนเอง ดดยได้รับการยกเว้นค่าภาคหลวงไม้ และของป่า นอกจากนี้กรณีส่งไม้ออกไปจำหน่ายต่างประเทศสามรถขอออกใบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามความต้องการของประเทศปลายทาง ทั้งนี้ในการขึ้นทะเบียนสวนป่ารัฐไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช่จ่ายอื่นใดทั้งสิ้น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
* อีเมลผู้ติดต่อ foresteco.office@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา ระบบทะเบียนสวนป่าออนไลน์ กรมป่าไม้
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_e_farms/app/index.php
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 มิถุนายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ราย
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
สร้างในระบบเมื่อ 20 มิถุนายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 25 ตุลาคม 2566