• ป่าสงวนแห่งชาติ 2657 total views 269 recent views

  ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ คือ ป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507...
  สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 12 มกราคม 2567
 • ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 2087 total views 7 recent views

  ระบบฐานข้อมูล (Database system) - ข้อมูลพรรณพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน - อนุกรมวิธาน - ข้อมูลสถานะตามบัญชี Cites/ตามสถานภาพกฎหมาย - รูปภาพพรรณพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน -...
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 20 ธันวาคม 2566
 • สถิติป่าไม้ 151 total views 3 recent views

  รวมหนังสือสถิติกรมป่าไม้ ตั้งแต่ สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2539 (1996) - ปัจจุบัน
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 พฤศจิกายน 2566
 • รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ 321 total views 29 recent views

  โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน...
  สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 14 กันยายน 2566
 • โครงสร้างของกลุ่มงานจริยธรรม 201 total views 6 recent views

  โครงสร้างกลุ่มงานจริยธรรม
  กลุ่มงานจริยธรรม 1 กันยายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).