รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การดําเนินงานมีเป้าหมายสําคัญในการจัดทําแผนที่ป่าไม้ของประเทศในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อรองรับและสนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบาย และการกําหนดแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยในทุกระดับ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้สําหรับติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Sentinel-2 และข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
* อีเมลผู้ติดต่อ flmgt_rfd@hotmail.com
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • XLS/XLSX
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://www.forest.go.th/land/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 ตุลาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
สร้างในระบบเมื่อ 24 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 เมษายน 2567