• เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสวนป่า 214 total views 11 recent views

    การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นการขึ้นทะเบียนด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการทำไม้ที่ปลูก เช่น การตัดโค่น...
    สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 25 ตุลาคม 2566
  • แปลงสวนป่าท่ีขึ้นทะเบียน 52 total views 4 recent views

    จำนวนแปลงของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนสวนป่าในแต่ละพื้นที่
    สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 25 ตุลาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).