• เกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกล้าไม้ 65 total views 14 recent views

  เกร็ดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกล้าไม้
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 19 กันยายน 2566
 • ที่อยู่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัด 95 total views 16 recent views

  ข้อมูลรายชื่อหน่วยงาน ทื่ต้ัง และเบอร์โทรติดต่อสำหรับการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ของกรมป่าไม้
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 18 กันยายน 2566
 • สรุปผลการแจกจ่ายกล้าไม้ 64 total views 12 recent views

  ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการคำนวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งคิดจากจำนวนกล้าไม้ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน และแจกจ่ายในปีนั้นๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปลูกภายในปีเดียวกันกับที่แจกจ่ายกล้าไม้...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 15 กันยายน 2566
 • ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ 52 total views 8 recent views

  ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2562
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 15 กันยายน 2566
 • การแจกจ่ายกล้าไม้ 55 total views 8 recent views

  บันทึกการแจกจ่ายกล้าไม้ของหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ สามารถให้บริการแจกกล้าไม้ผ่านการจองผ่านระบบ (สำหรับหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ที่มีความพร้อม)
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 15 กันยายน 2566
 • รายงานประจำปี 82 total views 5 recent views

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของส่วนผลิตกลัาไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ประกอบด้วย - แผน/ผล การเพาะชำกล้าไม้ - ชนิดกล้าไม้ 10 อันดับ ที่แจกจ่ายมากที่สุด - สรุปผลการดำเนินงาน...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 28 กรกฎาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).