พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการคำนวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งคิดจากจำนวนกล้าไม้ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน และแจกจ่ายในปีนั้นๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปลูกภายในปีเดียวกันกับที่แจกจ่ายกล้าไม้ และนำผลการติดตามประเมินผลการปลูกมาใช้เป็นตัวชี้วัด อัตราการรอดตาย รวมถึงการเจริญเติบโตของกล้าไม้ในปีนั้นๆ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนผลิตกล้าไม้
* อีเมลผู้ติดต่อ follow.nursery@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รายงานสรุปผลข้อมูลการแจกจ่ายกล้าไม้ของหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 ธันวาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 11 มกราคม 2567
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ประเภทของผู้มาขอรับกล้าไม้
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไร่
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) IGS = (N x C x Sr)/A IGS = จํานวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น (ไร่) N = จํานวนกล้าไม้ทั้งหมดที่แจกจ่ายในปีงบประมาณ (กล้า) C = จํานวนผู้ขอรับกล้าไม้ไปปลูกด้วยตนเองที่คาดว่ามีการปลูกจริง (ตัวแปรคงที่) ร้อยละ 70 Sr = ค่าเฉลี่ยอัตราร้อยละการรอดตายของจํานวนกล้าไม้ทั้งหมดจากการสุ่มตัวอย่าง (ผันแปรตามการสุ่มตัวอย่างในแต่ละปี) A = ค่าคงที่ของจํานวนกล้าไม้ที่ปลูกในพื้นที่ 1 ไร่เท่ากับ 200 ต้น/ไร่ โดย Sr = (Sr1+Sr2 +Sr...+Srn)/n Sr1 = อัตราร้อยละของกล้าไม้ที่รอดตายในหน่วยงานเพาะชํากล้าไม้ที่ 1 Sr2 = อัตราร้อยละของกล้าไม้ที่รอดตายในหน่วยงานเพาะชํากล้าไม้ที่ 2 Srn = อัตราร้อยละของกล้าไม้ที่รอดตายในหน่วยงานเพาะชํากล้าไม้ที่ n n = จํานวนหน่วยงานเพาะชํากล้าไม้ทั้งหมด
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar ส่วนผลิตกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
สร้างในระบบเมื่อ 22 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 11 มกราคม 2567