• รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ 444 total views 20 recent views

    โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน...
    สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 19 เมษายน 2567
  • สถิติป่าไม้ 203 total views 11 recent views

    รวมหนังสือสถิติกรมป่าไม้ ตั้งแต่ สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2539 (1996) - ปัจจุบัน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 เมษายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).