ภารกิจหน้าที่และโครงสร้างองค์กร

ภารกิจหน้าที่และโครงสร้างของสำนักจัดการป่าชุมชน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร, HTML
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนอำนวยการ
* อีเมลผู้ติดต่อ comforestit@gmail.com
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมจากภารกิจหน้าที่ของสำนักจัดการป่าชุมชน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://www.forest.go.th/community/
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 6 พฤษภาคม 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 กรกฎาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar สำนักจัดการป่าชุมชน
สร้างในระบบเมื่อ 2 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 กันยายน 2566