Skip to content

ความเปลี่ยนแปลง

View changes from to


On 18 สิงหาคม ค.ศ. 2022 11 นาฬิกา 59 นาที 13 วินาที +0700, Gravatar กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร:
  • Changed title to Report-2022 (previously Report-2022_Q-1)


  • Updated description of Report-2022 from

    รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1
    to
    รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 3