Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
หน่วยงาน text
override: numeric

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือศูนย์ป่าไม้ในพื้นที่ที่รีบผิดชอบกิจกรรม โครงการ

(สป.)ไร่ numeric
override: numeric

โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(สอ.)ไร่ numeric
override: numeric

โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(คทช.ก่อน)ไร่ numeric
override: numeric

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3 , 4 และ 5 ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541

(สท.)ไร่ numeric
override: numeric

โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

(สย.)ไร่ numeric
override: numeric

โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา และพื้นที่เกษตรกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด ไร่
  หน่วยตัวคูณ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 9 พฤษภาคม 2567
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 9 พฤษภาคม 2567
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 พฤษภาคม 2567