ภารกิจหน้าที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีภารกิจหน้าที่ ดังนี้ 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านป่าไม้ และความหลากหลายทางขีวภาพแบบบูรณาการ 2. พัฒนาศักยภาพผลการวิจัยด้านป่าไม้ ทั้งด้านเนื้อไม้และของป่าไม้ เพื่อส่งเสริมป่าเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ไม้และผลผลิตไม้ อย่างยั่งยืน รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้านการป่าไม้สู่ประชาชน 4. บริการเมล็ดไม้พันธุ์ดี ตรวจรับรองชนิดและคุณภาพไม้ และบริการวิชาการป่าไม้ 5. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ภารกิจหน้าที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวอุษารัตน์ เทียนไชย
* อีเมลผู้ติดต่อ datacenter2559@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา http://forprod.forest.go.th/forprod/forprod2017/mission/default.html
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Image
  • Text
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL http://forprod.forest.go.th/forprod/forprod2017/mission/default.html
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ธันวาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565