แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม

เพื่อให้การดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมป่าไมจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครอง จริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อขับเคลื่อนและปลูกฝั่งค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และบูรณาการ ความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดทุกภาคส่วน อย่างยั่งยืน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เว็บไซต์
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานจริยธรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ ethics_protection@forest.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมข้อมูลจากการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ของกรมป่าไม้
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • Text
  • HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://drive.google.com/file/d/12lQBqtzEW2OWQua2WBqecYCGAPC_QUri/view
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar กลุ่มงานจริยธรรม
สร้างในระบบเมื่อ 1 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567