ทำเนียบรายชื่อ คณะกรรมการจริยธรรม

ทำเนียบรายชื่อ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เว็บไซต์
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานจริยธรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ ethics_protection@forest.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ ที่มีส่วรร่วมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมรายชื่อจาก การคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม ของหน่วยงาน ในกรณีที่คณะกรรมการฯ ชุดเดิมหมดวาระลง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • Text
  • HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี ส่วนของทรัพยากรข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL https://drive.google.com/file/d/138nvXe8hnLL43yPsT4kE4mxT4dguflUY/view
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 21 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7 พฤศจิกายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar กลุ่มงานจริยธรรม
สร้างในระบบเมื่อ 1 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 9 มกราคม 2567