ทำเนียบรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบฯ

ทำเนียบรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมป่าไม้

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เว็บไซต์
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานจริยธรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ ethics_protection@forest.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเผยแพร่รายชื่อและยกย่องเชิดชู จำนวนข้าราชการและ/หรือลูกจ้างประจำ/ พนักงานราชการและ TOR ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมรายชื่อจากการคัดเลือก" เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • Text
  • HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL https://drive.google.com/file/d/1VAcC8OibLHyO9jWSBm0s3VwInUAAkyyw/view
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 21 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar กลุ่มงานจริยธรรม
สร้างในระบบเมื่อ 1 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มกราคม 2567