คู่มือการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตามมาตรฐานจริยธรรม (Do and Don't)

คู่มือการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตามมาตรฐานจริยธรรม (Do and Don't)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานจริยธรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ ethics_protection@forest.go.th
* วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา คู่มือการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตามมาตรฐานจริยธรรม (Do and Don't)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • HTML
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar กลุ่มงานจริยธรรม
สร้างในระบบเมื่อ 5 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 เมษายน 2567