คลังความรู้

องค์ความรู้ด้านต่างๆ 1.ไม้เศรษฐกิจ 2.การปรับปรุงพันธุ์และการปลูกสร้างสวนป่า 3.แมลงและจุลชีววิทยา 4.ผลผลิตป่าไม้ 5.อุตสาหกรรมป่าไม้ 6.พลังงานจากไม้ 7.เศรษฐกิจป่าไม้ 8.ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ รวมไปถึง นานาสาระ รายงานประจำปี และคู่มือต่างๆ

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
คลังความรู้
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวอุษารัตน์ เทียนไชย
* อีเมลผู้ติดต่อ datacenter2559@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า แก่ บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ รวมไปถึง ประชาชน ที่มีความสนใจ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา http://forprod.forest.go.th/forprod/forprod2017/Knowledgebase/default.php
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Image
  • Text
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL http://forprod.forest.go.th/forprod/forprod2017/Knowledgebase/default.php
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565