สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานจริยธรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ ethics_protection@forest.go.th
* วัตถุประสงค์
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • อื่นๆ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การรวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่มีประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจงานในด้านการการคุ้มครองจริยธรรม ของกรมป่าไม้ และส่งเสริมการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับ การทุจริตและการประเมิน (ITA)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://www.forest.go.th/ethics/?page_id=10827
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย Gravatar กลุ่มงานจริยธรรม
  สร้างในระบบเมื่อ 5 กันยายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 เมษายน 2567