ทำเนียบรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล "แสงดาว" บุคคลต้นแบบความดี

ทำเนียบรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล "แสงดาว" บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานจริยธรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ ethics_protection@forest.go.th
* วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
งบประมาณ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "แสงดาว" บุคคลต้นแบบความดี ของกรมป่าไม้ โดยคัดเลือกบุคคลที่เป็นผู้มีความประพฤติดี ผลงานเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับบุคลากรในหน่วยงานได้ประพฤติปฏิบัติตาม และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลในโครงการ ให้เป็นที่ประจักษ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน อันเป็นการสร้างขวัญ กําลังใจ สร้างแรงจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • Text
 • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย Gravatar กลุ่มงานจริยธรรม
  สร้างในระบบเมื่อ 1 กันยายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 มีนาคม 2567