พื้นที่ป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย โดยมีข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2516 – 2565 และการเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ป่าของประเทศ ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564 จัดทำโดยสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
* อีเมลผู้ติดต่อ flmgt_rfd@hotmail.com
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ข้อมูลเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และคณะทำงานถ่ายทอดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 308/2558 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 390/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 กรกฎาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 3 กรกฎาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2507
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
  • อื่นๆ
จังหวัด
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
สร้างในระบบเมื่อ 15 มิถุนายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567