ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ SHP
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลแนวเขตดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้ในการรับรองแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบรับรองโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เท่านั้น
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ ชั้นข้อมูลป่าไม้
มาตราส่วน 1:50,000
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2 พฤศจิกายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2565
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 2 พฤศจิกายน 2565
สร้างในระบบเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565