เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของหน่วยงานในสังกัด

ลิ้งเบอร์โทรศัพท์กรมป่าไม้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค https://forestinfo.forest.go.th/telephone.aspx

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เว็บไซต์
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
* อีเมลผู้ติดต่อ fitc@forest.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา เบอร์ โทรติดต่อ ในระบบข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ รวบรวมจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ https://forestinfo.forest.go.th/telephone.aspx
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL https://forestinfo.forest.go.th/telephone.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 8 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สร้างในระบบเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 9 มกราคม 2567