ฐานข้อมูลชนิดป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้ คือ พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ (0.5 เฮกตาร์) และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึง สวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม โดยแจำแนกข้อมูลชนิดป่าออกเป็น ป่าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest) ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) ป่าดิบเขา (Montane Forest) ป่าสนเขา (Pine Forest) ป่าพรุ (Peat Swamp Forest) ป่าชายเลน (Mangrove Forest) ป่าบึงน้ำจืด (Freshwater Swamp Forest) ป่าชายหาด (Beach Forest) ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) ป่าไผ่ (Bamboo Forest) สวนป่าสัก (Teak Plantation) สวนป่าอื่น ๆ (Other Plantations) ป่าที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติ (Secondary Forest) ป่าทุ่ง (Savanna) สังคมพืชลานหิน (Vegetation on Pen Rock Platform) และพื้นที่ที่ไม่สามารถจำแนกได้ (Other Areas) ซึ่งจัดทำในปี พ.ศ. 2561

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักจัดการที่่ดินป่าไม้
* อีเมลผู้ติดต่อ flmgt_rfd@hotmail.com
* วัตถุประสงค์ แผนปฏิรูปประเทศ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นำเข้าข้อมูลชนิดป่า ปี 2561 ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Shapefile) รูปแบบเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานฉบับสำหรับผู้บริหารรูปแบบเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานฉบับสำหรับผู้บริหาร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • PDF
  • Shapefile
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://www.forest.go.th/land/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-7/
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 มีนาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 21 มีนาคม 2566
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
สร้างโดย Gravatar สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
สร้างในระบบเมื่อ 21 มีนาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 29 มีนาคม 2567